12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowegoREGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRZEGÓRZKI”

Na podstawie §81 ust. 1 pkt.13 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”, Rada Nadzorcza uchwalanastępującą treść Regulaminu porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”, która sprawuje zarząd nad wszystkimi lokalami bez względu na ich status prawny.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz określenie warunków zgodnego współżycia mieszkańców w budynkach wielorodzinnych
 3. Pod pojęciem użytkownika lokalu należy rozumieć członków Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo lub odrębna własność lokalu, najemców lokali, a także osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.
 4. Użytkownicy lokali są odpowiedzialni w zakresie postanowień nin. Regulaminu za siebie oraz wszystkie osoby prawa jego reprezentujące       /członków rodziny, domowników, podnajemców, osób zaproszonych, itp./
 5. Użytkownicy lokalu są obowiązani dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu i innych przynależnych do niego pomieszczeń oraz dokonywać napraw wewnątrz lokalu w zakresie ustalonym, w Regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw lokali.
 6. W razie nie dokonania przez użytkownika czynności, o których mowa w ust.5, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia zaniedbań ma prawo przeprowadzić te naprawy, a kosztami obciążyć członka lub najemcę.
 7. Na okres zimy użytkownicy lokali powinni zabezpieczyć zajmowane lokale przed utratą ciepła.
 8. O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w zajmowanych lokalach należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię lub pogotowie awaryjne obsługujące zasoby Spółdzielni.
 9. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu i niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię i pogotowie gazowe.
 1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, Spółdzielnia stosuje w szczególności:

- upomnienia i wezwania do przestrzegania postanowień Regulaminu,

       - kieruje sprawy na Policję, do Straży Miejskiej bądź innych właściwych organów,

- wypowiedzenia umowy najmu,

- może też skierować do Rady Nadzorczej wniosek o rozwiązanie stosunku

członkostwa przez wykluczenie,

- w razie spełnienia przesłanek z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, Rada Nadzorcza na podstawie art. 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych może wnioskować do Zarządu o licytację lokalu w trybie art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 2

Spółdzielnia w ramach opłat wnoszonych przez użytkownikówlokali zobowiązana jest do:

 1. dokonywania remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w zakresie określonym w Regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i ich członków w zakresie napraw lokali
 2. egzekwowania od własnych i obcych wykonawców prawidłowego wykonywania robót oraz usunięcia ewentualnych usterek
 3. utrzymywania w należytym stanie techniczno-sanitarnym terenów i budynków oraz pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku takich jak : korytarze, klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, suszarnie, wózkowanie, piaskownice, place zabaw, parkingi, tereny zielone, itp.
 4. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej, poprzez bieżące kontrolowanie nieruchomości oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji eksploatacyjnej zasobów
 5. wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia śmieci oraz urządzenia do trzepania dywanów i in.
 6. zapewnienia w odpowiednich odstępach czasu wywozu nieczystości z zachowaniem wymagań sanitarno-porządkowych co najmniej 2 razy w tygodniu.
 7. wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów sanitarnych lub nakazów państwowych organów sanitarnych
 8. zapewnienia odpowiedniego oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz lampy z numerem budynku
 9. dostarczenia i wywieszenia na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych nast.: informacji :-     spisu mieszkańców – tylko za zgodą użytkowników lokali

                         -     adresu administratora budynku

-          telefonów alarmowych

-          innych bieżących informacji i komunikatorów

10) zapewnienia prawidłowego utrzymania zasobów podczas zimy.

11) nadzorowania realizacji postanowień umowy przez firmę sprzątającą.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

§ 3

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez użytkownika całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z całego lokalu lub jego części.
 2. Zmiana sposobu użytkowania lokalu lub jego części wymaga uzyskania pozwolenia właściwego organu nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym.
 3. Użytkownicy lokalisą obowiązani poza zajmowanymi lokalami dbać o należyty stan sanitarno higieniczny, a w szczególności :
 4. utrzymywać czystość na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku, w korytarzach piwnic, windach, zsypach, altanach śmietnikowych oraz na terenie wokół budynku,
 5. trzepać dywany, chodniki, odzież itp. w miejscach do tego celu wyznaczonych w godz. 8ºº – 20º z wyjątkiem niedziel i świąt,
 6. przestrzegać ciszy nocnej w godz. od 22ºº   – 6ºº co nie zwalnia mieszkańców od obowiązku zachowania spokoju poza tymi godzinami,
 7. informować Spółdzielnię o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach, awariach oraz o złym stanie sanitarno-higienicznym zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię,
 8. natychmiast po przywiezieniu rzeczy (meble, ziemniaki, materiały budowlane) zabrać je z terenu ogólnodostępnego i jeżeli teren został zanieczyszczony oczyścić go,
 9. użytkować ogólnodostępne urządzenia techniczne i wyposażenie terenu zgodnie z ich przeznaczeniem i przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa,
 10. Użytkownik lokalu jest obowiązany do dokonywania napraw, wymiany i konserwacji urządzeń technicznych, instalacji, stolarki – zgodnie z Regulaminem określającym zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali z zastrzeżeniem, że:

1) prace remontowe można prowadzić od godziny 8.00 do 20.00,

2) w niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wykonywania prac remontowych w

   lokalach.

 1. W przypadku stwierdzenia, że lokal jest zanieczyszczony, występują w nim insekty i stwarza zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne użytkownik lokalu jest zobowiązany na własny koszt przeprowadzić dezynsekcje w terminie natychmiastowym.

§ 4

Niedozwolone jest działanie lub zaniechanie powodujące powstanie zniszczenia substancji budynków i zasobów mieszkaniowych oraz powodujące uciążliwości w zamieszkiwaniu dla innym mieszkańców, a w szczególności niedozwolone jest:

 1. manipulowanie i naprawy w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego oraz w instalacjach elektrycznych, instalacjach centralnego ogrzewania i innych znajdujących się poza obrębem zajmowanego lokalu,
 2. manipulowanie i naprawy przy instalacjach gazowych w lokalu i poza nim,
 3. składanie jakichkolwiek przedmiotów w pomieszczeniach wspólnego użytku i powierzchniach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, korytarze piwnic) oraz altanach śmietnikowych,
 4. dewastowanie elementów budynku i jego wyposażenia,                                                  
 5. 5)dokonywanie przeróbek w zajmowanych lokalach bez uzyskania uprzedniej zgody Spółdzielni oraz organu nadzoru budowlanego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego,
 6. 6)utrzymywanie w zajmowanych lokalach zwierząt hodowlanych,
 7. 7)niszczenie drzew, krzewów, zieleńców zarówno przez ludzi jak i zwierzęta,
 8. instalowanie dodatkowych punktów świetlnych w piwnicach niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego i podłączanie ich do prądu administracyjnego,
 9. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w pomieszczeniach ogólno dostępnych, klatkach schodowych, piwnicach, dźwigach, pomieszczeniach zsypowych oraz pomieszczeniach wspólnych,
 10. picie alkoholu w pomieszczeniach ogólnodostępnych, klatkach schodowych, piwnicach, dźwigach, pomieszczeniach zsypowych oraz na terenach zewnętrznych,
 11. pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej przetrzymywanie we wszystkich pomieszczeniach budynku (bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie) materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących itp.,
 12. trzepania dywanów, chodników i odzieży oraz worków od odkurzaczy na balkonach, klatkach schodowych, komorach zsypowych i w oknach,
 13. używanie urządzeń technicznych, radiowo- telewizyjnych i innych wywołujących hałas w czasie ciszy nocnej w sposób zakłócający sąsiadom spokój,
 14. instalowanie zewnętrznych anten radiowych, telewizyjnych, CB – niezgodnie z przepisami,
 15. zakładanie reklam i naklejanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń w zasobach Spółdzielni bez pisemnej zgody Spółdzielni,
 16. dokonywanie napraw samochodów i innych pojazdów silnikowych oraz dokonywanie prób silników,
 17. wyrzucanie odpadków i śmieci i niedopałków oraz innych rzeczy przez okna i balkony
 18. wyrzucanie odpadków i śmieci oraz innych rzeczy poza przeznaczone do tego celu urządzenia i pojemniki, a także przetrzymywanie ich poza obrębem swojego lokalu,
 19. wrzucanie do instalacji kanalizacyjnych przedmiotów powodujących ich zatykanie, w szczególności do kanalizacji: kości, szmaty, wata, pierze
 20. wrzucanie do zsypów śmieci o dużych wymiarach np. mebli, krzeseł, poduszek, wykładzin, opakowań szklanych, materiałów budowlanych itp.

ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH.

§ 5

 1. Pomieszczeniami wspólnego użytku są suszarnie, wózkowanie, korytarze, balkoniki na klatkach schodowych.
 2. Z pomieszczeń wspólnego użytku mają prawo korzystać członkowie Spółdzielni i ich rodziny na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Spółdzielnia nie odpowiada za rzeczy przechowywane w pomieszczeniach wspólnych oraz za odpowiednie zamknięcie i zabezpieczenie przed kradzieżą z tych pomieszczeń.
 4. Obowiązkiem użytkowników lokali jest dbanie o porządek i czystość klatek schodowych, piwnic i korytarzy. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności mogących spowodować uszkodzenie posadzki, ścian okien i wyposażenia klatek schodowych, piwnic oraz pomieszczeń garaży z miejscami postojowymi.
 5. Zabrania się wystawiania w tych pomieszczeniach wszelkich przedmiotów, w tym w szczególności: worków ze śmieciami, butów, mebli, urządzeń AGD, itp., które Spółdzielnia ma prawo usunąć na koszt właściciela, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wywieszonym na klatce schodowej.
 6. Zabrania się blokowania wyłączników oświetleniowych na klatkach schodowych oraz: a) stałego blokowania drzwi klatek schodowych w pozycji otwartej,

b) dokonywania samowolnej regulacji samozamykaczy, niszczenia drzwi, okien, lamp oświetleniowych, zamków, klamek i instalacji domofonowej,

c) przekazywania osobom trzecim swojego kodu do otwierania bramy,

d) naklejania ogłoszeń na klatkach schodowych, drzwiach wejściowych , w windach i gablotach Spółdzielni.

7. W przypadku bycia świadkiem dewastacji fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do

       Policji lub Straży Miejskie i powiadomić administrację Spółdzielni.

8.   Wejścia do piwnic oraz pomieszczenia piwnic przynależne do mieszkań powinny być

       zamykane aby uniemożliwić dostanie się i przebywanie w nich osób nieuprawnionych.

§ 6

 1. Suszarnie przeznaczone są wyłącznie do suszenia prania.
 2. Niedopuszczalne jest składowanie w pomieszczeniach suszarni jakichkolwiek przedmiotów. W przypadku naruszenia tego postanowienia Spółdzielnia ma prawo ich usunięcia na koszt właściciela, po uprzednim bezskutecznym imiennym wezwaniu do ich usunięcia lub wezwaniu wywieszonym na klatce schodowej i drzwiach do suszarni.
 3. Osoba korzystająca z suszarni powinna pozostawić ją opróżnioną i w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym przekazać następnej osobie.
 4. W razie stwierdzenia przez kolejną osobę korzystającą z suszarni jakichkolwiek uszkodzeń , dewastacji lub bałaganu, należy niezwłocznie powiadomić Administrację Spółdzielni.
 5. Do każdej suszarni jest przeznaczony jeden komplet kluczy, który w miarę potrzeb przekazująsobie mieszkańcy danej klatki.
 6. Niedozwolone jest dorabianie dodatkowego kompletu kluczy i korzystanie z suszarni bez uzgodnienia z mieszkańcami danej klatki.

§ 7

 1. Wózkownie przeznaczone są wyłącznie do przechowywania sprawnych wózków dziecięcych, rowerów, sanek, nart, hulajnóg i.t.p. W przypadku składowania w wózkowni innych przedmiotów Spółdzielnia ma prawo do ich usunięcia na koszt właściciela po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wywieszonym na klatce schodowej i drzwiach do wózkowni.
 2. Przechowywanie pojazdów z napędem spalinowym oraz dokonywanie napraw tych pojazdów w pomieszczeniach wózkowni jest zabronione.
 3. Osoby korzystające z wózkowni powinny utrzymywać ją w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym oraz dbać o należyte zamykanie w celu ochrony mienia własnego i współużytkowników wózkowni.
 4. W razie stwierdzenia, że osoba korzystająca z wózkowni powoduje jej uszkodzenie, dewastuje pomieszczenie lub pozostawia bałagan należy niezwłocznie powiadomić Administrację Spółdzielni.

     ZASADY KORZYSTANIA Z DŹWIGÓW OSOBOWYCH.

§ 8

 1. Dźwigi osobowe są przeznaczone do transportu osób.
 2. Mieszkańcy korzystający z dźwigów osobowych są zobowiązani stosować się do następujących wskazówek eksploatacyjnych:
 1. drzwi dźwigów zamykają się automatycznie, wobec tego nie należy ich dopychać, naciskać ani blokować,
 2. podczas jazdy w kabinie należy stać spokojnie, nie opierać się o drzwi, nie skakać, ani bujać kabiną, nie dewastować i nie zaśmiecać kabiny,
 3. nie przeciążać dźwigu ponad ciężar określony na tablicy znamionowej dźwigu,
 4. dzieci do lat 7 powinny korzystać z dźwigu tylko pod opieką dorosłych,
 5. dopiero po automatycznym zamknięciu się drzwi uruchomić dźwig,
 6. zabrania się przewożenia w kabinie dźwigu przedmiotów, które w skutek wagi, kształtu oraz właściwości mogą niszczyć poszycie kabiny,
 7. w kabinie należy utrzymywać czystość, nie palić papierosów,
 8. w razie zanieczyszczenia kabiny należy oczyścić ją we własnym zakresie,

ŚMIECI I INNE ODPADKI

§ 9

 1. Śmieci i odpadki należy wynosić do zbiorników (kontenerów) przeznaczonych do tego celu znajdujących się w altanach śmietnikowych oraz stosować ich segregację:
  1. pozostałe odpady komunalne należy wyrzucać do pojemników niebieskich,
  2. gruz i odpady poremontowe mieszkańcy usuwają we własnym zakresie.
  3. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów , użytkownik zobowiązany jest oczyścić zanieczyszczone miejsce.
  4. Zabrania się wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków, papierosów itp.
  5. Zabrania się wykładania na parapety i balkony pożywienia dla ptaków
  6. Śmieci należy wynosić w szczelnie zamkniętych workach na śmieci i nie składować na klatkach schodowych poza zajmowanym lokalem.
  7. Mieszkańcy korzystający z instalacji zsypowych są zobowiązani stosować się do następujących wskazówek eksploatacyjnych:
  8. do instalacji zsypowej można wrzucać jedynie odpadki, które z uwagi na swoje wymiary (długość , szerokość , objętość) nie spowodują zatkania się instalacji,
  9. do instalacji zsypowej nie wolno wrzucać toksycznych i żrących substancji pylących i kleistych oraz zapalonych lub tlących się przedmiotów.

UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT

§ 10

 1. Użytkownicy lokali mogą w zajmowanych mieszkaniach trzymać psy i koty pod warunkiem , że zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu ludzi , nie zakłócają spokoju – a ich posiadacze przestrzegają wymogów bezpieczeństwa, sanitarnych i porządkowych poprzez:
  1. wyprowadzanie zwierząt jedynie na smyczy,
  2. nie wyprowadzania na tereny zielone i place zabaw,
  3. sprawowanie bezpośredniej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia,
  4. utrzymywanie zwierzęcia w odpowiednim stanie higienicznym,
  5. usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę w budynku oraz na terenach

     utwardzonych, zielonych – z piaskownic i terenów zabaw dzieci.

 1. Za szkody materialne i osobiste spowodowane przez zwierzęta oraz za dotrzymanie wymogów bezpieczeństwa , sanitarnych i higienicznych w zasobach Spółdzielni odpowiadają bezpośrednio właściciele zwierząt.
 2. Niedozwolone jest prowadzenie w lokalach hodowli zwierząt.

BALKONY I LOGGIE.

§ 11

 1. Balkony i loggie powinny być utrzymywane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice na parapetach okien powinny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Podlewanie kwiatów i wieszanie prania powinno się odbywać w taki sposób, aby woda nie przeciekała na niższe piętra ani nie niszczyła elewacji.
 2. Niedozwolone jest przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów stwarzających zagrożenie pożarowe.
 3. Niedozwolone jest grillowanie na balkonach i loggiach oraz terenach zielonych.
 4. Niedopuszczalne jest wyrzucanie z balkonów i loggii jakichkolwiek rzeczy, niedopałków papierosów, wylewanie cieczy i trzepanie.

ELEWACJE I DACHY.

§ 12

 1. Zabronione jest wykonywanie przez mieszkańców nieruchomości wszelkich zmian w elewacji nieruchomości.
 2. Zabronione jest wchodzenie na dachy budynków.
 3. Montaż anten telewizyjnych i radiowych, reklam, klimatyzatorów, agregatów (dotyczy elewacji i dachów budynków) wymaga uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni. W przypadku samowolnego zamontowania w/w urządzeń Spółdzielnia ma prawo żądać ich demontażu, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zdemontować je na koszt właściciela.
 4. Montowanie reklam w zasobach Spółdzielni musi być poprzedzone podpisaniem umowy ze Spółdzielnią (zgodnie z Regulaminem określającym zasady ustalania i pobierania opłat za reklamy umieszczane na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki” lub obiektach Spółdzielni”.

PARKOWANIE SAMOCHODÓW

§ 13

 1. Parkowanie samochodów powinno odpowiadać przepisom ustawy o ruchu drogowym.
 2. Zabrania się pozostawiania pojazdów – wraków na terenie osiedli.
 3. Zabrania się ustawiania przyczep campingowych na parkingach.
 4. Na parkingu pojazd należy ustawić przodem do okien budynków.
 5. Użytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych

określających organizację ruchu wewnątrz osiedla.

 1. Przypadki nieprawidłowego parkowania należy zgłaszać na Policję lub Straż Miejską.
 2. Zabrania się zastawiania pojazdami dojazdów do komór zsypowych i altan śmietnikowych.
 3. Na terenach Spółdzielni przeznaczonych do parkowania parkować mogą tylko pojazdy zaopatrzone w identyfikatory parkingowe zgodnie z przyjętymi w Spółdzielni zasadami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia na prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
 1. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby, z czynności tych sporządza się protokół.
 1. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:
 1. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

                                            

                                                                       § 15

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu

24.10.2016 r. Uchwała nr 13/R/2016 i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Równocześnie traci moc Regulamin porządku domowego uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.05.2004 r. Uchwałą nr 9.

Sekretarz Rady Nadzorczej                                           Przewodniczący Rady Nadzorczej

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates