12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Regulamin GZM

REGULAMIN

 

określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

ustalania wysokości i wnoszenia opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”

 

 

I. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI    

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są:    

   1/ tereny będące własnością Spółdzielni oraz grunty oddane jej w wieczyste użytkowanie,

   2/ budynki mieszkalne wraz z garażami podziemnymi ,

   3/ wolnostojące budynki użytkowe i garaże,

   4/ urządzenia terenowe oraz infrastruktura techniczna ,

   5/ zieleń niska i wysoka,

   6/ inne elementy stanowiące własność Spółdzielni znajdujące się na jej terenie.

2. Lokalami w rozumieniu niniejszego regulaminu są samodzielne lokale mieszkalne oraz

   lokale o innym przeznaczeniu, w tym lokale użytkowe ,garaże oraz miejsca postojowe

   w garażach wielostanowiskowych.

3. Użytkownikami zasobów mieszkaniowych w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

     a/ członkowie Spółdzielni, zajmujący lokale na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu        

         lub będących właścicielami lokali

     b/ właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni

     c/ osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe

       prawo do lokalu

     d/ najemcy i dzierżawcy lokali lub gruntu.

§ 2

Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:    

     1/ metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu – w przypadku rozliczenia kosztów

       eksploatacji podstawowej i konserwacji, kosztów remontów oraz ustalania stawki

         czynszu najmu i dzierżawy,

     2/ jedna osoba – w przypadku rozliczania kosztów wywozu nieczystości

         oraz kosztów dostaw wody i odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych, w

         których nie zamontowano wodomierzy, a także kosztów eksploatacji dźwigów

         osobowych,

     3/ dżul - w przypadku rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej,(J)

     4/ lokal jako 1 szt. w przypadku rozliczania np. wody gospodarczej.

§ 3

1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń

   znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania tj.

   przedpokoje, hole, kuchnie, pokoje, łazienki, ubikacje i inne pomieszczenia służące

   mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika.

   Jako powierzchnię użytkową w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi

   w miejscach gdzie wysokość przekracza 1,4 m, ale nie jest większa niż 2,2 m , uznaje się

   połowę tej powierzchni. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie zalicza się:

   powierzchni balkonów, logii, antresol, a także pralni, suszarni, strychów, piwnic i innych

   pomieszczeń   służących dla celów ogólnogospodarczych oraz powierzchni w miejscach

   gdzie wysokość nie przekracza 1,4 m. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych                                                                

   zalicza się powierzchnię rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia

   wewnątrz lokalu. Powierzchnię otworu wejściowego dla schodów na wyższe kondygnacje

   nie zalicza się do powierzchni użytkowej.

2. Według zasady ustalonej w ust.1 określa się również powierzchnię lokali użytkowych.

3. Powierzchnię użytkową dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami

   mieszkaniowymi oblicza się w świetle ścian wyprawionych (otynkowanych).

§ 4

Podstawą rozliczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 jest liczba osób zamieszkałych w

     lokalu, zgłoszona pisemnie w administracji Spółdzielni. Zmiana ilości zamieszkałych

     osób zgłoszona:

     1/ do 15-go dnia danego miesiąca jest uwzględniona do rozliczeń za pełny miesiąc,

     2/ po 15 – tym dniu danego miesiąca jest uwzględniona od pierwszego dnia miesiąca następnego.

         W przypadku zmian w ilości zamieszkałych w lokalu osób ujawnionych przez  

         Spółdzielnię, a nie zgłoszonych przez członka, Spółdzielnia może do zwiększonych

         kosztów wynikłych z tego powodu doliczyć odsetki ustawowe, a w konsekwencji naliczyć  

         wyższe opłaty eksploatacyjne.

Powyższe zasady obowiązują również przy zmianie właściciela lokalu w trakcie miesiąca, chyba

że strony postanowią inaczej.

§ 5

1. Podstawę do rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania

   wysokości opłat za użytkowanie lokali stanowi plan gospodarczy uchwalony przez Radę

   Nadzorczą.

2. Zarząd Spółdzielni w uzasadnionych przypadkach może wystąpić w ciągu roku

   obrachunkowego do Rady Nadzorczej o skorygowanie uchwalonego planu.

3. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami prowadzenia gospodarki zasobami

   mieszkaniowymi powiększa koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym,

a odnoszona jest na Międzyokresowe Rozliczenia Kosztów.

§ 6

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności obowiązany jest ponosić opłaty, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów zgodnie z postanowieniami statutu ( § 10 ust. 1.4 statutu). Osoby posiadające własnościowe spółdzielcze prawa do lokali, które nie są członkami Spółdzielni oraz właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni ( art.4 ust.11 , ust.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

§ 7

 1. W przypadku uporczywego uchylania się od zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, a w szczególności pozostawania w zwłoce w opłatach, o których mowa powyżej, za co najmniej 3 okresy płatności, członek może zgodnie z § 18 ust. 1.6 statutu zostać wykluczony ze Spółdzielni.
 2. Do osób zalegających z płatnościami specjalista ds. opłat eksploatacyjnych wysyła stosowne pisma , i tak:
 •    do 2 okresów płatności ale nie przekraczających 1.500 zł są to informacje o kwocie zaległości w formie przypomnienia,
 1. Przy zaległościach powyżej 3 miesięcy lub przekraczających kwotę 1.500,00 zł Radca Prawny wysyła wezwanie do wskazanych przez księgowość osób listem poleconym , które jest ostatecznym wezwaniem do zapłaty w terminie do 7 dni. W przypadku nie dotrzymania tego terminu Radca Prawny przekazuje sprawy do sądu już bez dalszych wezwań i prowadzi je do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty, ewentualnej egzekucji komorniczej aż do odzyskania należnych Spółdzielni pieniędzy.
 2. Na każdym etapie działania możliwe są rozmowy indywidualne prowadzone przez Zarząd Spółdzielni z dłużnikami oraz spisanie porozumień dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia.
 3. Koszty wezwań do zapłaty tj. poleconych i za potwierdzeniem odbioru obciążają osoby zadłużone.
 4. Osobom, które notorycznie zalegają z opłatami i nie reagują na kolejne wezwania, nie będą wydawane zaświadczenia, poza zaświadczeniem o aktualnym zadłużeniu, a także będą pozbawione obsługi konserwatorskiej i technicznej, poza interwencją w przypadku awarii zagrażającej innym członkom Spółdzielni.

II   KOSZTY EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

§ 8

 1. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych obejmują w szczególności:

1/ koszty utrzymania nieruchomości i konserwacji,

2/ koszty centralnego ogrzewania

3/ koszty dostaw wody i odprowadzania ścieków,                                              

4/ koszty wywozu nieczystości,

5/ koszty eksploatacji dźwigów,

2.   Koszty eksploatacji zasobów rozlicza się na następujące nieruchomości:

     - ul. Bobrowskiego 15

     - ul. Bobrowskiego 17

     - Al. Pokoju 27A i 27B

     - ul. Pszona 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,41

       - ul. Pszona 1,3,5

       - ul. Fiołkowa 4,6,8,10

       - ul. Fiołkowa 12

       - ul. Nuszkiewicza 4,6

       - ul. Fr. Nullo 8

§ 9

1. Globalną kwotę kosztów eksploatacji zasobów rozlicza się odrębnie dla poszczególnych

   nieruchomości.

2. Koszty utrzymania nieruchomości obejmują:

1/ wynagrodzenie osób wykonujących funkcje usługowe na podstawie umowy zlecenia

   i   o dzieło na rzecz danej nieruchomości – proporcjonalnie do wielkości powierzchni

   użytkowej budynków znajdujących się na tej nieruchomości,

2/ zakupy materiałów, środków i sprzętu na potrzeby sanitarno- porządkowe oraz

   amortyzację urządzeń,

3/ zakup materiałów i urządzeń dla celów konserwacji zasobów oraz amortyzację tych

   urządzeń,

4/ koszty obsługi sanitarno- porządkowej wykonywanej przez jednostki zewnętrzne, w tym także:  

   dezynfekcję, dezynsekcje i deratyzację,

5/ zakup energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie pomieszczeń wspólnego użytku,

   zasilania urządzeń sterujących oświetleniem, ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku

   klatek schodowych, piwnic itp.

6/ opłatę za wieczyste użytkowanie terenów,

7/ podatek od nieruchomości przypadający na poszczególne nieruchomości w zakresie w

   jakim obciąża Spółdzielnię,

8/ ubezpieczenie budynków,

9/ inne koszty nie wyszczególnione w niniejszym regulaminie, wynikające z przepisów

   szczególnych.

                                                                    § 10

Działalność w zakresie konserwacji zasobów obejmuje:

1/ techniczne przeglądy zasobów, w tym wynikające z postanowień Prawa budowlanego,

2/ wykonanie drobnych napraw i eliminacje usterek w infrastrukturze technicznej m. in.

   naprawa instalacji domofonowej, niewielkich ubytków tynków itp.

3/ konserwację trawników, zakrzewianie, zadrzewianie i inne prace związane z utrzymaniem

   terenów zielonych.

§ 11

1. Koszty utrzymania nieruchomości i konserwacji rozlicza się odrębnie dla poszczególnych  

   nieruchomości , powiększając je o narzut kosztów Zarządu i administracji ogólnej w  

   wysokości określonej corocznie przez Radę Nadzorczą w ramach planu gospodarczego.  

   Składniki tych kosztów określa regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni.

   Podatek od nieruchomości rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych

   lokali.

2. Wysokość miesięcznych opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości i  

   konserwacji ustala się jako iloraz średnich kosztów rocznych przypadających na daną

   nieruchomość i powierzchni użytkowej lokali oraz odnosi do 1 miesiąca.

3. Koszty ogrzewania centralnego oraz cwu rozlicza się zgodnie z Regulaminem  

   rozliczania kosztów co oraz cwu.

4. Ustala się następujące zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat związanych z

     gospodarowaniem odpadami:

 1. Podstawę do naliczania kosztów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi stanowią:

 1. deklaracje składane przez Zarząd Spółdzielni do Gminy Miejskiej Kraków poprzez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, sporządzane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

b) koszty usług dodatkowych takich jak :

   - najem pojemników,

   - mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne,

   - odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (zakaz wrzucania gruzu i wszelkich

     odpadów pozostałych po wykonanych remontach do pojemników przeznaczonych na

     odpady komunalne),

   - odbiór opon, odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie itp.), dodatkowy odbiór odpadów

     wielkogabarytowych

   - transport pojemników z miejsca usytuowania na nieruchomości do miejsca postoju

     samochodu przeznaczonego do ich transportu,

   - dodatkowy odbiór odpadów komunalnych na zlecenie Sp-ni .

2) Sumę kosztów gospodarowania odpadami dla lokali mieszkalnych rozlicza się

   proporcjonalnie w stosunku do ilości osób zgłoszonych do zamieszkania, na podstawie

   składanych pisemnych oświadczeń właściciela lokalu.

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty

   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel mieszkania ma obowiązek

   każdorazowo poinformować Spółdzielnię o tej zmianie w terminie 7 dni od daty jej

   zaistnienia. Złożenie oświadczenia w terminie do 15-go dnia danego miesiąca skutkuje

   zmianą wysokości opłaty za dany miesiąc. Oświadczenie złożone po 15-tym dniu m-ca  

   powoduje zmianę opłaty od 1-go dnia kolejnego miesiąca.

4) Na koniec każdego roku kalendarzowego lub w trakcie roku przy zmianie właściciela

     lokalu wyliczone koszty dla danego lokalu mieszkalnego porównuje się z sumą wpłat

     zaliczkowych - ryczałtów naliczanych miesięcznie ( składnik opłaty eksploatacyjnej).

5) Ryczałty są ustalane indywidualnie dla danego zespołu nieruchomości:

- Bobrowskiego 15

- Bobrowskiego 17

- al. Pokoju 27A, al. Pokoju 27B, Nullo 8, - Pszona 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 41, Pszona 1,3,5

- Fiołkowa 4,6,8,10, Fiołkowa 12

- Nuszkiewicza 4,6.

6) Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi są ewidencjonowane i rozliczane

   odrębnie dla każdego zespołu w rozbiciu na poszczególne nieruchomości.

   Użytkownik lokalu mieszkalnego zostaje zawiadomiony pisemnie o wyniku rozliczenia

   kosztu wywozu nieczystości za dany rok w terminie do 31.01 roku następnego.

7) Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające podczas remontów prowadzonych we

   własnym zakresie lokatorzy mogą gromadzić w workach, aby potem bezpiecznie

   dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych    

   (LAMUSOWNIA przy ulicy Nowohuckiej 1 i PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40

   w Krakowie) i tam oddać nieodpłatnie lub zamówić u Zarządzającego Systemem

   Gospodarowania Odpadami usługę odbioru tych odpadów, przy czym jest to usługa płatna

   zgodnie zapisami Uchwały Nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.03.2013 roku

   w sprawie rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli

   nieruchomości wraz z wysokością cen za ich świadczenie.

5. Właściciele lokali użytkowych uiszczają miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami

     komunalnymi po uprzednim złożeniu oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności

     gospodarczej w danym lokalu. Podstawę ustalenia opłaty stanowi aktualna cena wywozu

     1m3 nieczystości oraz współczynnik rocznego nagromadzenia odpadów na 1m2

     powierzchni użytkowej lokalu przewidziany dla danego rodzaju działalności gospodarczej:

- działalność nieprodukcyjna – współczynnik 0,1 m3

- działalność handlowo-gastronomiczna - 0,5 m3

- pozostała działalność – 0,2 m3.”

6. Koszty eksploatacji i remontów dźwigów osobowych obejmują:

1/ koszty zakupu energii elektrycznej zużywanej do zasilania dźwigów,

2/ koszty przeglądów, konserwacji i remontów bieżących oraz pogotowia dźwigowego,

3/ koszty remontów kapitalnych,

4/ koszty ubezpieczenia dźwigów.

7. Koszty, o których mowa w ust.6, rozlicza się odrębnie dla każdego budynku, w którym  

   zainstalowano dźwigi. Koszty za eksploatację dźwigów osobowych ustala się  

 proporcjonalnie do ilości zamieszkałych osób z wyłączeniem użytkowników  

   posiadających lokale na parterze oraz użytkowników z I piętra, którzy płacą połowę

   ustalonej opłaty.

III . KOSZTY REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

§ 12

 1. Remonty zasobów mieszkaniowych obejmują przedsięwzięcia:

1/ mające na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego budynków i

   infrastruktury technicznej, nie podwyższające początkowej wartości użytkowej,

2/ nie wchodzące w zakres działalności konserwacyjnej.

 1. Roczne koszty remontów ustala się na podstawie potrzeb określonych w planie

gospodarczym Spółdzielni, odrębnie dla każdej nieruchomości.

 1. Dla sfinansowania przedsięwzięć remontowych tworzy się w Spółdzielni fundusz remontowy. Zasady tworzenia funduszu remontowego oraz wykorzystania zgromadzonych na nim środków określa Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni oraz Regulamin funduszu remontowego.                                                                            
 2. Wysokość odpisu na fundusz remontowy dla każdej nieruchomości z możliwością zróżnicowania stawki na: mieszkania, lokale użytkowe, garaże oraz miejsca postojowe odrębnie dla każdej nieruchomości ustala corocznie Rada Nadzorcza w ramach planu gospodarczego.

IV   OBOWIĄZKI   SPÓŁDZIELNI   W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI

       MIESZKANIOWYMI

                                                             § 13

W ramach opłat ,o których mowa w § 57 Statutu Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić:

1/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym, estetycznym

   i higieniczno- sanitarnym, w tym zapewnić sprawne funkcjonowanie instalacji i urządzeń  

   stanowiących infrastrukturę techniczną budynku,

2/ utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych    

   znajdujących się w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię,

3/ utrzymanie w okresie grzewczym normatywnej temperatury w lokalach,

4/ stałe funkcjonowanie dźwigów,

5/ nieprzerwany dopływ wody i odprowadzania ścieków oraz systematyczny wywóz

   nieczystości stałych,

6/ wykonanie napraw obciążających Spółdzielnię.

V. DOSTARCZANIE KORESPONDENCJI

§ 14

 1. Dostarczaniem wszelkiej korespondencji nie wymagającej potwierdzenia dostarczenia jej do właściciela lokalu ( rozliczenia mediów, naliczenia opłat eksploatacyjnych, faktury, zawiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia i inne) dla osób posiadających adres do korespondencji w zasobach SM Grzegórzki       zajmuje się firma sprzątająca w ramach obowiązującej umowy. Korespondencja umieszczana jest w euroskrzynkach i traktowana przez Spółdzielnię jako skutecznie doręczona.
 2. Osoby, które zgłosiły adres do korespondencji poza zasobami naszej Spółdzielni obciążane są ryczałtem miesięcznym na pokrycie kosztu korespondencji:

     - właściciele lokali mieszkalnych oraz garaży i miejsc postojowych –

       ryczałt w wysokości 1,00 zł netto miesięcznie

     - właściciele lokali użytkowych – ryczałt w wysokości 3,00 zł netto miesięcznie

Ryczałt na pokrycie kosztów korespondencji stanowi odrębną pozycję naliczenia opłat       eksploatacyjnych.

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27.10.2015 r.

   Uchwałą nr  3   /R/2015.

2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie od 01.11.2015 roku.

3. Traci moc Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami

   mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale uchwalony przez Radę Nadzorczą

   w dniu 30.03.2015 r. uchwałą nr 182/R/2015.

Sekretarz Rady Nadzorczej                                            Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Zyguła                                                                  Tadeusz Ślusarz

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin GZM.doc)Regulamin GZM.doc[ ]76 kB
 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates