12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Regulamin rozliczania c.w.u.

REGULAMIN

ROZLICZANIA KOSZTÓW

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ CENTRALNIE

DO LOKALI W ZASOBACH

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRZEGÓRZKI” W KRAKOWIE

                                                          

 1. I.PODSTAWA PRAWNA

§ 1

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1222).
 3. Statut Spółdzielni.
 4. Umowa z MPWiK oraz z MPEC.

 

   II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie sposobu dokonywania rozliczeń

   kosztu dostarczenia i podgrzania do celów użytkowych ciepłej wody we wszystkich

   lokalach, do których jest realizowana dostawa ciepłej wody za pośrednictwem Spółdzielni

   Mieszkaniowej „Grzegórzki” na podstawie indywidualnych odczytów wodomierzy lub

   lokali, które nie zostały wyposażone w urządzenia pomiarowe z przyczyn niezależnych od

   Spółdzielni.

2.Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepłej wody użytkowej ma zastosowanie do osób

   posiadających tytuł prawny do lokalu i osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego

   zwanych w treści Regulaminu użytkownikami lokali.

Użytkownikami lokali w rozumieniu niniejszego Regulaminu są zatem:

- członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,

- członkowie posiadający odrębną własność lokalu,

- osoby fizyczne lub prawne nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują

spółdzielcze prawa do lokalu,

- osoby fizyczne lub prawne nie będące członkami posiadające prawo odrębnej własności

lokalu,

- osoby fizyczne lub prawne , które utraciły tytuł prawny do lokalu lecz nadal go zajmują

- osoby fizyczne i prawne zajmujące lokal na podstawie umowy najmu ze Spółdzielnią.

 

III. ODCZYTY, OKRES ROZLICZENIOWY

§ 3

1. Odczytów wodomierzy ciepłej wody dokonują pracownicy Działu Administracji

   Spółdzielni na dzień 31.05 i 31.12 danego roku lub częściej w przypadku zmiany przez

   Dostawcę cen za wodę i odprowadzenia ścieków.

   Odczyty odbywają się w dni robocze od godz. 9:00 do 12:00 i od godz. 15:00 do 19:00.

2. O terminie odczytu Spółdzielnia zawiadamia użytkowników poprzez informację na stronie

   internetowej Spółdzielni, w materiałach dostarczanych mieszkańcom oraz na drzwiach

   wejściowych do klatek schodowych nie później niż 5 dni przed datą planowanego odczytu.

3. Użytkownicy podający adres do korespondencji poza zasobami Spółdzielni zostają

   zawiadomieni za pośrednictwem poczty (list zwykły) w terminie nie później niż 21 dni

   przed datą planowanego odczytu wodomierzy.  

3.Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia wodomierzy w celu dokonania

   odczytu, w tym również do kontrolnego odczytu na każde wezwanie Spółdzielni.

   W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość podania stanu wodomierzy telefonicznie

   lub na adres mailowy –   sekretariat@smgrzegorzki.

§ 4

1.Koszty zużycia ciepłej wody użytkowej rozliczane są w następujących okresach

   rozliczeniowych :

   a) za okres od 1 stycznia do 31 maja danego roku   oraz

   b) za okres od 1 czerwca do 31 grudnia danego roku.

IV. ZASADY MONTAŻU I LEGALIZACJI WODOMIERZY.

 

§ 5

1. Za lokal opomiarowany uważa się lokal, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe

   posiadające:

   a) ważną cechę legalizacyjną Głównego Urzędu Miar,

   b) oplombowanie wykonane przez służby techniczne Spółdzielni lub upoważnionego przez

       nią wykonawcę,

   c) protokół montażu sporządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Grzegórzki” lub

       upoważniony przez nią podmiot.

§ 6

1. Wymiana i legalizacja wodomierzy winna być zgodna z obowiązującą ustawą „Prawo

   o miarach „ oraz  przepisami Głównego Urzędu Miar.

2. Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat.

3. Koszt wymiany lub legalizacji wodomierzy przeprowadzanej przez Spółdzielnię

   Mieszkaniową „Grzegórzki” obciąża użytkownika lokalu.

4. Użytkownik lokalu może dokonać legalizacji wodomierza we własnym zakresie pod

   warunkiem zgłoszenia tego faktu do Spółdzielni, uzyskania pozytywnej pisemnej opinii

   służb technicznych odnośnie typu wodomierza, założenia przez uprawnionych

   pracowników Spółdzielni plomb i spisania protokołu odbioru montażu wodomierza.

5. Po zamontowaniu lub legalizacji wodomierza rozliczanie na podstawie jego wskazań

   odbywa się od daty jego zaplombowania wykazanej w protokole montażu i wprowadzenia

   do ewidencji komputerowej.

§ 7

1. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza zgłoszonych przez

     użytkownika lokalu, wodomierz musi zostać poddany ekspertyzie. Na czas kontroli lokal

     zostaje wyposażony w wodomierz „zastępczy”.

2. Jeżeli ekspertyza przeprowadzona przez uprawniona jednostkę wykaże, że wodomierz

   działał poprawnie, koszt ekspertyzy obciąża użytkownika lokalu.

3. Jeśli ekspertyza potwierdzi wadliwe wskazania urządzenia koszty ekspertyzy pokrywane  

   są z przychodów z eksploatacji danej nieruchomości a użytkownik lokalu otrzymuje

   korektę rozliczenia kosztów zużycia wody wg zasad opisanych w § 14 ust. 3 niniejszego

   regulaminu.

V . KOSZTY CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

 

§ 8

1. Koszty centralnej ciepłej wody użytkowej ewidencjonuje się i rozlicza na poszczególne

   węzły cieplne w danych budynkach, w których do użytkowanych lokali dostarczana jest

   centralna ciepła woda użytkowa.

2. Podstawą do ewidencji kosztów są :

   a) faktury wystawiane przez dostawcę ciepła przeznaczonego do podgrzania wody

     (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie ) na podstawie

       zawartej umowy na dostawę ciepła,

b) faktury wystawiane przez dostawcę zimnej wody ( Miejskie Przedsiębiorstwo

       Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie ) na podstawie umowy .

3. Na sumę kosztów centralnej ciepłej wody w budynku składają się:

   a) zafakturowane należności Dostawcy ciepła z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez

       Spółdzielnię co miesiąc przez cały okres rozliczeniowy obejmującej:

     - comiesięczną opłatę za zamówioną moc cieplną ( MW),

     - comiesięczną opłatę za usługi przesyłowe (MW),

b) zafakturowane należności Dostawcy ciepła z tytułu opłaty zmiennej  obejmującej:

     - zakup ciepła wg licznika energii (GJ),

     - przesył ciepła wg licznika energii (GJ),

c) ewentualne zastosowane przez dostawcę upusty, bonifikaty lub kary za niedotrzymanie

     warunków umowy przez dostawcę lub odbiorcę,

d) koszty dostawy zimnej wody przeznaczonej do podgrzania wody i odprowadzania

       ścieków,

e) kwoty wynikające z korekt rozliczeń indywidualnych dokonanych po zakończeniu okresu

     rozliczeniowego odpowiednio zwiększające /zmniejszające koszty następnego okresu

     rozliczeniowego .    

VI. PRZYCHODY

§ 9

1. Opłatę zmienną z tytułu kosztów podgrzania wody pobiera się zaliczkowo co miesiąc w

   wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego lokalu na podstawie poniesionych

   kosztów wynikających z rozliczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego.

   Wysokość zaliczki wynika ze średniego zużycia ciepłej wody w danym lokalu

   powiększonego o wskaźnik 10 % na pokrycie ewentualnego wzrostu cen dostarczonego

   ciepła w następnym okresie.

2. W przypadku znaczącej zmiany opłaty za dostawę ciepła , której nie można było

     przewidzieć i uwzględnić w naliczeniach Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość

     wprowadzenia zmiany wysokości  zaliczek , o których mowa w ust.1 na podstawie

     decyzji Zarządu.

3.Wysokość zaliczki na pokrycie kosztów zużycia ciepłej wody w uzasadnionych

   przypadkach na wniosek użytkownika lokalu może być w trakcie okresu rozliczeniowego

   zmieniona (np. w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych w lokalu lub

   przewidywaną nieobecnością mieszkańca).

4. Zaliczki na pokrycie kosztów zużycia ciepłej wody należy wpłacać w terminie do 20-go

   dnia każdego miesiąca , wraz z bieżącą opłatą eksploatacyjną.

Od nieterminowych wpłat Spółdzielnia nalicza ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.

VII . ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

 

§ 10

Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia centralnej ciepłej wody użytkowej odbywa się w systemie indywidualnym – dla każdego użytkownika, którego lokal jest wyposażony w instalację c.w.u na podstawie dokonanych odczytów urządzeń pomiarowych .

Rozliczenie kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej polega na porównaniu kwoty wniesionych zaliczek na poczet c.w.u z rzeczywistymi kosztami poniesionymi w danym okresie rozliczeniowym.

Wynik rozliczenia = koszt – zaliczka.

§ 11

1. Rozliczenie opłaty stałej:

Miesięczną zaliczkę na pokrycie kosztów opłaty stałej ustala się w stosunku do ilości lokali podłączonych do danego węzła bez względu na ilość zamieszkałych osób i zużycia ciepłej wody na podstawie sumy kosztów za moc zamówioną zafakturowanych przez Dostawcę. Opłata stała stanowi odrębną pozycję w rozliczeniu kosztów c.w.u.

Wynik rozliczenia = koszt – zaliczka, a rozliczenie kosztów opłaty stałej następuje zgodnie z § 4 ust.1.

2. Rozliczenie opłaty zmiennej:

2.1. Suma zafakturowanych przez Dostawcę ciepła kosztów opłaty zmiennej za zakup i

       przesył ciepła zużytego do podgrzania wody dla celów użytkowych ( koszty zmienne –

       GJ) podzielona przez ilość zużytych m3 wody ustaloną na podstawie odczytu

       wodomierzy ciepłej wody użytkowej z danego węzła stanowi koszt podgrzania 1m3

       wody ustalany oddzielnie dla każdego węzła cieplnego (moc dostarczona) .

2.2. Indywidualny koszt podgrzania wody w danym lokalu stanowi iloraz kosztu

       jednostkowego 1m3 wody wyliczonego jak podano w ust.1 i ilości zużytych m3 wody.  

       Stanowi on odrębną pozycję w rozliczeniu kosztów c.w.u.

§ 12

1.Koszt wody zimnej do podgrzania

1.1. Na podstawie odczytu wodomierzy indywidualnych ustala się zużycie wody w danym

       lokalu przeznaczonej do podgrzania.

1.2. Koszt wody zimnej do podgrzania stanowi iloraz zużycia wody i ceny jednostkowej 1m3

       wody zimnej i odprowadzenia ścieków wynikającej z umowy zawartej z Dostawcą oraz

       zgodnej z Uchwałą Rady Miasta Krakowa określającą aktualną jej wysokość .

1.3. Koszt wody zimnej do podgrzania stanowi odrębna pozycję w rozliczeniu kosztów cwu.

                        § 13

Ustalenie kosztu zużycia w przypadku braku możliwości dokonania odczytu

1.Użytkownikowi lokalu za cały okres rozliczeniowy przypisuje się zużycie wody wg

   wskaźnika średniego zużycia przeliczonego na 1 osobę zamieszkałą w lokalach

   obsługiwanych przez dany węzeł cieplny, ustalonego na podstawie rozliczenia

   poprzedniego okresu rozliczeniowego w przypadku:

   a/ braku możliwości dokonania odczytu lub braku zgłoszenia informacji o stanie

       wodomierzy,

b/ awarii wodomierza z przyczyn niezawinionych przez użytkownika.

Suma pobranych opłat przez Spółdzielnię jest równa opłacie ponoszonej przez Spółdzielnię za dostarczoną wodę i ciepło na danym węźle.

2. Korekta rozliczenia kosztów w przypadku braku bieżącego odczytu, o którym mowa w

   ust. 1a nastąpi po dokonaniu odczytu w następnym okresie rozliczeniowym a różnica

   (nadpłata lub niedopłata) zostanie uwzględniona w kosztach następnego sezonu

   rozliczeniowego.

3.Użytkownikowi lokalu za cały okres rozliczeniowy przypisuje się zużycie wody wg

   wskaźnika maksymalnego   zużycia przeliczonego na 1 osobę zamieszkałą w lokalach

   obsługiwanych przez dany węzeł cieplny, ustalonego na podstawie rozliczenia

   poprzedniego okresu rozliczeniowego w przypadku:

a/ braku możliwości legalizacji wodomierza z winy użytkownika lokalu,

   b/ uszkodzenia plomby na urządzeniu pomiarowym,

c/ uszkodzeniu urządzenia pomiarowego,

   d/ zdemontowania wodomierza,

e/ działań odbiorcy ciepłej wody(użytkownika lokalu) zmierzających do zafałszowania

       danych dotyczących wskazań wodomierzy,

f/ nielegalnego poboru ciepłej wody poza układem pomiarowym.

VIII. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

                                                         § 14

1.W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej Spółdzielnia winna zapewnić:

   a) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,

   b) kontrolę utrzymywania wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali,

   c) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,

   d) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad

       wykonawstwem usług związanych z realizacją zleceń wynikających z okresowych

       kontroli w lokalach,

e) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i

       nadzoru,

   f) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji,

   g) okresową legalizację lub wymianę wodomierzy służących do rozliczania zużycia ciepłej

       wody w lokalach.    

2. Spółdzielnia ma obowiązek dokonania odczytów wodomierzy oraz sporządzenia rzetelnego

   i terminowego rozliczenia kosztów zużycia c.w.u. odrębnie dla każdego lokalu, które

   winno zawierać:

   - imię i nazwisko oraz adres i kod użytkownika lokalu,

   - określenie okresu rozliczeniowego, którego rozliczenie dotyczy,

   - numer(- y) wodomierza(- y),

   - datę i odczyt początkowy /zgodnie z odczytem na koniec poprzedniego okresu

     rozliczeniowego/,

   - aktualny stan wodomierza wynikający z bieżącego odczytu,

   - zużycie c.w.u.

   - wartość zużycia zimnej wody do podgrzania,

   - wartość podgrzania ( koszt podgrzania 1m3 wody x ilość zużytych m3 ),

   - razem wartość zużycia za cały okres rozliczeniowy,

   - sumę wpłat zaliczkowych dokonanych w trakcie trwania okresu rozliczeniowego,

   - wynik rozliczenia,

   - wysokość nowej zaliczki na pokrycie kosztów zużycie c.w.u. w następnym okresie

     rozliczeniowym,

   - podpis osoby sporządzającej rozliczenie.

3. Spółdzielnia ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego rozliczenia kosztów

     zużycia c.w.u. i udzielenia odpowiedzi wraz z ewentualną korektą w terminie do 30 dni od

     daty jej złożenia.

 

 

IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU

§ 15

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu wyposażonych w

     instalację c.w.u. mają obowiązek udostępnienia lokalu służbom technicznym Spółdzielni

     celem przeprowadzenia odczytu wodomierzy w wyznaczonym terminie . W sytuacjach

     wyjątkowych dopuszcza się telefoniczne lub mailowe podanie stanu urządzeń

     pomiarowych.

2. Użytkownicy winni dokonać niezwłocznego zgłoszenia wszelkich uszkodzeń

   indywidualnych urządzeń   pomiarowych.

3. Armatura w łazienkach, kuchniach i w.c. podlega konserwacji i naprawom przez

   użytkowników lokali.

4. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkowników lokali w instalację centralnej

   ciepłej wody użytkowej a w szczególności :

   - instalacja dodatkowych punktów czerpania wody ciepłej,

   - wymiana wodomierza na inny typ urządzenia niż zainstalowane w pozostałych lokalach ,

   - uszkodzenie plomb założonych na wodomierzach.

5. Koszty zakupu urządzeń pomiarowych i ich części ponosi użytkownik lokalu.

§ 16

W przypadku zmiany użytkownika lokalu ( darowizna, sprzedaż lokalu itp.) rozliczenie kosztów poniesionych przez byłego użytkownika nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Podstawą do obciążenia nowego użytkownika jest stan wodomierza (-y) wykazany w protokole przekazania mieszkania, którego kserokopię należy dostarczyć do Administracji Spółdzielni, chyba że strony w akcie notarialnym zbycia lokalu postanowią inaczej .

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Porównanie wniesionej przez okres rozliczeniowy opłaty zaliczkowej i faktycznych kosztów zużycia ciepłej wody danego użytkownika określi wynik rozliczenia tj. nadpłatę do zwrotu dla właściciela c.w.u. lub niedopłatę użytkownika wobec Spółdzielni.
 2. Wynik rozliczenia zużycia c.w.u. winien być dostarczony użytkownikowi lokalu w terminie do 30 czerwca i 31 stycznia danego roku .
 3. Nadpłata zostaje pozostawiona do dyspozycji użytkownika lokalu z możliwością zaliczenia jej na poczet bieżących opłat eksploatacyjnych lub zwrotu na wskazane konto bankowe w terminie 30 dni od pisemnie złożonej dyspozycji. Warunkiem zwrotu nadpłaty jest brak jakichkolwiek zaległości użytkownika lokalu wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki”.
 4. Niedopłata winna zostać uregulowana poprzez wpłatę na konto bankowe Spółdzielni w terminie do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. Po bezskutecznym upływie terminu Spółdzielnia może naliczać odsetki za zwłokę w zapłacie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni .      
 5. Na indywidualny wniosek użytkownika lokalu dopłata może być rozłożona na raty, o ile użytkownik lokalu terminowo i systematycznie uiszcza należności wobec Sp-ni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.
 6. Reklamacje dotyczące rozliczenia można składać pisemnie w terminie do 30 dni od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.
 7. Różnice kosztów wynikające z uwzględnienia reklamacji zostaną ujęte przy rozliczaniu kosztów c.w.u. za kolejny okres rozliczeniowy.

           Nadzór nad rozliczeniem kosztów c.w.u. sprawuje Główny Księgowy Spółdzielni.

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30.03.2016 r. (Uchwała nr 9 /R/2016) i ma zastosowanie do rozliczeń kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej od 01.06.2016 r.

     Sekretarz                                                            Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                       Rady Nadzorczej

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates