12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Informacja o zmianie ustawy śmieciowej

W dniu 10 października 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta dokonuje zmian w kilku ustawach. W dniach 5 i 6 listopada 2014 r. Senat debatował nad powyższą ustawą. Czekamy na ostateczny tekst przedmiotowej ustawy !

Ustawa ta dokonuje zmian w następujących ustawach.

  • W Art. 1 zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • W Art. 2. zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • W Art. 3. zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  • W Art. 4 – Art. 10 przepisy dodatkowe do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r.
Wśród przegłosowanych poprawek w Sejmie znalazł się zapis dotyczący ustalania w ustawie maksymalnego pułapu opłat za śmieci, jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców. Ich określenia domagał się w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z przyjętą propozycją maksymalne stawki za śmieci będzie określał algorytm.
Rada gminy będzie mogła ustalić stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc, w tym :

  • w przypadku metody zależnej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy) maksymalnie 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny  w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej – za mieszkańca,
  • w przypadku metody zależnej od ilości zużytej wody z danej nieruchomości (art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy) maksymalnie 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej – za m3 zużytej wody,
  • w przypadku metody zależnej od powierzchni lokalu mieszkalnego (art. 6j ust. 1 pkt 3 ustawy) maksymalnie 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku metody ustalenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego (art. 6j ust. 2 ustawy) maksymalnie 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej – za gospodarstwo domowe.

W przypadku śmieci nieposegregowanych stawka nie mogłaby przekroczyć dwukrotności powyższych stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych.

Ponadto, nowelizacja określa m.in. minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne miałyby być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych.
Nowelizacja dookreśla też obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku np. zbierania deklaracji śmieciowych. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządy będą mogły zażądać od właściciela lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych do ustalenia wysokości opłaty.
Nowelizacja określa też wymogi dla punktów selektywnej zbiórki odpadów. Te punkty mają mieć charakter stacjonarny, ale będą mogły też prowadzić odbiór odpadów zgodnie z zasadą "od drzwi do drzwi”. Ustawa dopuszcza również przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie.

Senat na posiedzeniu w dniu 6 listopada podjął Uchwałę w sprawie zmiany ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzając 19 poprawek do ustawy nowelizującej.

Dalszym procedowaniem tej ustawy powinien ponownie zająć się się Sejm ustosunkowują się do poprawek Senatu.

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates