12 411-86-46 Sekretariat
Tel./fax 12 413-96-12
12 413-80-33 Dział Księgowości
12 413-27-44 Dział Członkowski
12 412-79-60 Administracja ul. Fiołkowa 4/1 A

 

Ubezpieczenie UNIQA

Ubezpieczenie Uniqa

SYSTEM MOL

Licznik odwiedzin

263202
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Od początku
184
182
366
3551
5458
263202

Twój IP: 3.85.245.126
2019-10-22 23:22:55
RizVN LoginRegulamin C.O. 2017

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZASOBACH

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ GRZEGÓRZKI” W KRAKOWIE

Regulamin opracowano w oparciu o :

- ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.220) z późniejszymi

zmianami

- rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (t.j. Dz.U. Nr 194,

poz. 1291)

- ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222

Z późniejszymi zmianami)

- aktualnie obowiązującą umowę zawartą pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „ Grzegórzki”

a firmą MPEC  SA w Krakowie na dostawę energii cieplnej do obiektów Spółdzielni

- aktualnie obowiązującą umowę zawartą pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „ Grzegórzki”

a firmą METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia sp. z o.o.

- aktualnie obowiązującą umowę zawartą pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „ Grzegórzki”

a firmą TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

                                                                       § 1

Słowniczek

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

a) lokalach , należy przez to rozumieć lokale mieszkalne, lokale użytkowe wyposażone w instalacje

 c.o.

b) użytkowniku - należy przez to rozumieć:

   - osoby fizyczne i prawne posiadające spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej

     własności

   - najemców tj. osoby fizyczne i prawne zajmujące lokale na podstawie umowy najmu ze

     Spółdzielnią

   - osoby   zajmujące lokale bez tytułu prawnego

c) c.o.- należy przez to rozumieć centralne ogrzewanie

d) zaliczkowych opłatach- należy przez to rozumieć zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów zakupu

   centralnego ogrzewania dla danego budynku wnoszone przez użytkowników posiadających lokale

   w tym budynku

e) okresie rozliczeniowym- należy przez to rozumieć 12-to miesięczny przedział czasu przyjęty do

   rozliczania kosztów ogrzania lokali w sezonie grzewczym

f) powierzchni ogrzewanej – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu pomniejszoną

   o powierzchnię lokali gospodarczych przyłączonych do lokalu mieszkalnego nie posiadających

   instalacji grzewczej.

                                                                       § 2

Postanowienia ogólne

 1. Koszty centralnego ogrzewania rozlicza się dla każdej opomiarowanej ( wyposażonej w główny ciepłomierz ) części budynku będącego w zasobach Spółdzielni ( węzeł ciepłowniczy)

 2. Całkowity koszt centralnego ogrzewania podlegający rozliczeniu jest sumą kosztów stałych i zmiennych poniesionych przez Spółdzielnię w związku z zakupem ciepła.

         2.1. Koszty stałe ( niezależnie od zużycia ciepła) stanowią:

             a. opłata za zamówioną moc cieplną ( wnoszona co miesiąc przez cały rok)

             b. opłata za usługi przesyłowe ( wnoszona co miesiąc przez cały rok)

         2.2. Koszty zmienne ( zależne od zużycia ciepła) stanowią :

             a. opłaty za usługi przesyłowe i nośnik ciepła ( wg wskazań liczników głównych)

             b. opłaty za dostarczone ciepło ( wg wskazań liczników głównych)

         2.3.Spółdzielnia w okresach rozliczeniowych prowadzi odrębnie dla każdego budynku (węzła

               ciepłowniczego) ewidencję kosztów i  wpływów dotyczących centralnego ogrzewania.

            3.Rozliczanie kosztów zużycia c.o. następuje na podstawie odczytów liczników c.o. lub    

        indywidualnych podzielników c.o.

           4. Przyrządy stosowane do rozliczeń kosztów ciepła winny spełniać wymagania

               obowiązujących przepisów prawa.

           5.W okresie użytkowania instalacji centralnego ogrzewania Spółdzielnia winna zapewnić :

               a) sprawność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,

               b) kontrolę utrzymywania wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali,

               c) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad

                   wykonawstwem usług związanych z realizacją zleceń wynikających z okresowych

                  kontroli w lokalach,

d) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli

     i  nadzoru,

             e) w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji,

            f) okresową legalizację lub wymianę ciepłomierzy lub podzielników ciepła służących do

                 rozliczania centralnego ogrzewania w lokalach

6. Poszczególne elementy instalacji c.o. bez względu na rodzaj prawa do lokalu podlegają

   konserwacji, przeglądom i naprawom przez Spółdzielnię.

             Dotyczy to w szczególności :

             - rurociągów c.o. / poziomy i piony /

             - zaworów przygrzejnikowych i podpionowych

             - grzejników

             - liczników ciepła

       7. Koszty zakupu części i podzespołów instalacji grzewczej w lokalu , legalizacji

           liczników c.o. lub ich wymiany i opomiarowania ponosi ich użytkownik .

     8. Użytkownik ma prawo poboru ciepła jedynie na potrzeby ogrzewania zajmowanego

             lokalu.

             9. Samowolny pobór ciepła dla innych celów niż ujęte w ust. 4 jest nielegalny.

           10. Użytkownicy lokali mają obowiązek zgłaszania do Spółdzielni wszelkich uszkodzeń

                 urządzeń  pomiarowych lub podzielników kosztów.

ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKÓW, W KTÓRYCH LOKALE SĄ WYPOSAŻONE W LICZNIKI C.O.

                     / dot. budynków Fiołkowa 4,6,8,10,12, F. Nullo 8, Nuszkiewicza 4,6/

                                                                       § 3

 1. ODCZYTY, OKRES ROZLICZENIOWY, ZALICZKA NA POKRYCIE KOSZTÓW C.O.

 1. W budynkach , w których lokale posiadają indywidualne liczniki ciepła odczytów i rozliczeń dokonuje firma specjalistyczna.

 2. Dla w/w budynków jako okres rozliczeniowy przyjmuje się okres od 01.01. danego roku do 31.12. każdego roku, a rozliczenie indywidualne następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 3. W okresie rozliczeniowym użytkownicy uiszczają opłatę za c.o. w formie zaliczki, której wysokość ustalana jest przez Spółdzielnię na podstawie:

             - ilości zużytych GJ wynikających ze średniego zużycia w danym

               lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym,

             - ilości GJ zużytych do obsługi instalacji, kosztów ogrzewania

               pomieszczeń wspólnych, o których    mowa w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu,

           - opłaty stałej za moc zamówioną dla danego węzła, wyliczonej w stosunku do

             powierzchni ogrzewanej.

 4. Indywidualna zaliczka za opłatę zmienną dla każdego lokalu ustalana jest po rozliczeniu

  kolejnych okresów rozliczeniowych w kwocie powiększonej o 10% w celu pokrycia ewentualnych podwyżek cen c.o. w trakcie trwania okresu grzewczego.

 5. Istnieje możliwość zmiany ustalonej zaliczki za opłatę zmienną na uzasadniony wniosek

  użytkownika lokalu (zmiana ilości zamieszkujących osób, zmiana użytkownika lokalu itp.)

  6. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego służby Spółdzielni

       sporządzają rozliczenie c.o.

  W przypadku nie dokonania odczytów drogą radiową lub wystąpienia błędu w odczycie użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia liczników c.o. na wezwanie Spółdzielni.

  7.    Wynik rozliczenia zostanie dostarczony użytkownikowi lokalu w terminie do 31 stycznia każdego roku.

  8.    Reklamacje dotyczące rozliczeń kosztów należy zgłaszać pisemnie do Spółdzielni w terminie do końca lutego każdego roku.

       II ROZLICZENIE KOSZTÓW C.O.

  § 4

 1. Spółdzielnia dokonuje rozliczeń w formie zbiorczych zestawień oraz indywidualnych wyliczeń ze specyfikacją i podziałem kosztów dla każdego użytkownika lokalu oddzielnie.

 2. Porównanie faktycznych kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym z wniesionymi zaliczkami określi różnicę do rozliczenia tj. zwrot nadpłaty dla użytkownika lub obowiązek dopłaty na rzecz Spółdzielni przez użytkownika.

 3. Zwrot nadpłaty dla użytkownika może nastąpić w formie bezgotówkowej poprzez zaliczenie jej na poczet bieżących opłat za użytkowanie lokalu lub przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty złożenia stosownej dyspozycji przez użytkownika .

 4. Zwrot z tytułu nadpłaty nie przysługuje w przypadku gdy użytkownik jest zadłużony wobec Spółdzielni z jakiegokolwiek tytułu. W takim przypadku Spółdzielnia może zaliczyć kwotę nadpłaty na poczet uregulowania występujących zaległości.

 5. Stwierdzenie niedopłaty spowoduje wezwanie użytkownika do wpłacenia przedmiotowej kwoty w terminie 30 dni od daty doręczenia rozliczenia.

 6. Spółdzielnia ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej wpłaty o których mowa w ust. 5.

  § 5

       1. Podstawę do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stanowią :

             a) całkowite koszty ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

             b) korekta rozliczeń indywidualnych dokonanych po zakończeniu okresu rozliczeniowego

                 odpowiednio zwiększająca/ zmniejszająca koszty następnego okresu rozliczeniowego

             c) wykaz indywidualnych odczytów liczników c.o.

       2. Indywidualny koszt zużycia c.o. ustala się następująco:

  Ilość zużytych jednostek GJ ciepła wynikająca z porównania stanu ciepłomierza z poprzedniego i bieżącego okresu z uwzględnieniem współczynnika wyrównawczego dostosowanego do położenia lokalu w bryle budynku (zał. nr 1), powiększona zostaje o ilość GJ wynikającą z podziału kosztów wspólnych (różnica z licznika głównego przypadająca na dany lokal). Koszty wspólne obejmują koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych, takich jak klatki schodowe, suszarnie, wózkownie itp., straty ciepła wynikające z przepływu ciepła w instalacjach pionowych i poziomych oraz koszty z tytułu redukcji zużycia indywidualnego ze względu na położenie w bryle budynku.

  Koszty wspólne są rozliczane proporcjonalnie do udziału powierzchni ogrzewanej każdego lokalu w całkowitej powierzchni ogrzewanej lokali obsługiwanych przez węzeł cieplny, do którego podłączony jest dany lokal.

  Ustalone dla danego lokalu łączne zużycie ciepła pomnożone przez aktualną cenę 1 GJ wynikającą z faktury dostawcy stanowi koszty opłaty zmiennej.

       3. Koszty stałe, o których mowa w § 2 ust.2.1 niniejszego regulaminu  ( moc zamówiona,

           opłata za   przesył) rozliczane są w stosunku do powierzchni ogrzewanej lokalu.

 1. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazań licznika c.o. w danym lokalu rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o wskaźnik średniego zużycia GJ/m² w danym węźle, do którego podłączony jest lokal, ustalony na podstawie rozliczenia poprzedniego okresu .

 2. W przypadku awarii licznika c.o. z przyczyn niezawinionych przez użytkownika( np. zatrzymanie licznika wskutek zanieczyszczenia , eksploatacyjne uszkodzenie urządzenia pomiarowego) rozliczenia dokonuje się w sposób opisany w ust. 4 niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku dokonania odczytów liczników (po okresie dłuższym niż okres rozliczeniowy, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu ) użytkownik rozliczany jest z faktycznego zużycia c.o. i dokonywana jest korekta rozliczenia in „+” lub in „-„ , a różnica odpowiednio zwiększa/ zmniejsza koszty   następnego okresu rozliczeniowego

 2. W przypadku zmiany użytkownika lokalu ( darowizna, sprzedaż lokalu itp.) rozliczenie kosztów poniesionych przez byłego użytkownika nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Podstawą do obciążenia nowego użytkownika jest stan ciepłomierza (-y) wykazany w protokole przekazania mieszkania, którego kserokopię należy dostarczyć do Administracji Spółdzielni, chyba że strony w akcie notarialnym zbycia lokalu postanowią inaczej .

  ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKÓW W KTÓRYCH LOKALE WYPOSAŻONE SĄ W PODZIELNIKI KOSZTÓW C.O.                                                                    

  / dot. budynków Bobrowskiego 15,17, Al. Pokoju 27 A i B/

                                                                   § 6

 1. ODCZYTY, OKRES ROZLICZENIOWY, ZALICZKA NA POKRYCIE KOSZTÓW

         C.O.

 1. W budynkach , w których lokale posiadają indywidualne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania odczytów i rozliczeń c.o. dokonuje firma specjalistyczna METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia sp. z o.o. lub każdy jej następca prawny.

 2. Dla w/w budynków jako okres rozliczeniowy przyjmuje się okres od 01.01 do 31.12. każdego roku, a rozliczenie indywidualne następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 3. W okresie rozliczeniowym użytkownicy uiszczają opłatę w formie zaliczki obliczonej na podstawie rozliczenia kosztów zużycia ,wynikającego ze średniego zużycia centralnego ogrzewania w danym lokalu, w poprzednim okresie rozliczeniowym.

 4. Indywidualna zaliczka dla każdego lokalu wyliczona po rozliczeniu kolejnego okresu

  rozliczeniowego jest powiększona o 10% w celu pokrycia ewentualnych podwyżek cen c.o. w trakcie trwania okresu grzewczego.

 5. Istnieje możliwość zmiany ustalonej zaliczki na uzasadniony wniosek użytkownika lokalu

  (zmiana ilości zamieszkujących osób, zmiana użytkownika lokalu itp.).

 1. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego firma specjalistyczna dokonuje odczytów podzielników c.o. w terminie do 31 grudnia oraz rozliczenia i ustalenia faktycznych kosztów ogrzewania w terminie do w ciągu 6 tygodni po otrzymaniu przez firmę rozliczającą wszystkich danych istotnych dla rozliczenia.

  Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia podzielników ciepła w celu dokonania odczytu, w tym również do kontrolnego odczytu na każde wezwanie Spółdzielni.

 2. Wynik rozliczenia zostanie doręczony użytkownikom lokali w terminie do 14 dni od otrzymania rozliczenia od firmy rozliczającej.

 3. Reklamacje dotyczące rozliczeń kosztów należy zgłaszać na piśmie do Spółdzielni w terminie do 30 dni od otrzymania rozliczenia.

 1. ROZLICZENIE KOSZTÓW C.O.

  § 7

 1. Firma specjalistyczna dokonuje rozliczeń w formie zbiorczych zestawień dla Spółdzielni oraz indywidualnych rachunków ze specyfikacją i podziałem kosztów dla każdego użytkownika lokalu oddzielnie.

 2. Porównanie faktycznych kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym i wniesionych opłat zaliczkowych określi różnicę do rozliczenia tj. zwrot nadpłaty dla użytkownika lub obowiązek dopłaty na rzecz Spółdzielni przez użytkownika.

 3. Zwrot nadpłaty dla użytkownika może nastąpić w formie bezgotówkowej poprzez zaliczenie jej na poczet bieżących opłat za użytkowanie lokalu lub przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty złożenia stosownej dyspozycji przez użytkownika . Zwrot z tytułu nadpłaty nie przysługuje w przypadku gdy użytkownik jest zadłużony wobec Spółdzielni z jakiegokolwiek tytułu. W takim przypadku Spółdzielnia może zaliczyć kwotę nadpłaty na poczet uregulowania występujących zaległości.

 4. W przypadku gdy użytkownik jest zadłużony wobec Spółdzielni z jakiegokolwiek tytułu zwrot nadpłaty podlega zaliczeniu na poczet uregulowania występujących zaległości.

 5. Stwierdzenie niedopłaty spowoduje wezwanie użytkownika do wpłacenia przedmiotowej kwoty w terminie 30 dni od daty doręczenia rozliczenia.

 6. Spółdzielnia ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej wpłaty o której mowa ust. 5.

 7. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenie kosztów zużycia centralnego ogrzewania ponosi firma specjalistyczna , na której spoczywa obowiązek wyjaśniania wszelkich wątpliwości powstałych w wyniku rozliczeń .

 8. Spółdzielnia sprawuje, nadzór i kontrolę nad prawidłowością rozliczeń dokonywanych przez firmę rozliczającą i z tego tytułu uprawniona jest do żądania wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez użytkowników lokali.

  § 8

 1. Podstawę do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania przez firmę rozliczeniową stanowią :

             a) całkowite koszty ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

  b) korekta rozliczeń indywidualnych dokonanych po zakończeniu okresu rozliczeniowego

  odpowiednio zwiększająca/ zmniejszająca koszty następnego okresu rozliczeniowego

  c) protokół z odczytu podpisany przez użytkownika lokalu i przedłożony przez służby

       techniczne firmy  specjalistycznej.

 2. Koszt obsługi i dokonywania odczytów w budynkach , w których ciepło mierzone jest za

             pomocą podzielników oraz koszt związany z zakupem i zamontowaniem kapilar na nowy

       okres rozliczeniowy obciąża użytkowników lokali. Stanowi on odrębną pozycję rozliczenia

       i odnoszony jest w koszty eksploatacji.

 3. Koszt odczytanej jednostki z podzielników c.o. ustala się dzieląc sumę kosztów zmiennych ,

  o których mowa w § 2 ust.2.2 oraz kosztów, o których mowa w § 8 ust. 1b niniejszego Regulaminu dla węzła ciepłowniczego w danym budynku przez ilość odczytanych lub oszacowanych jednostek.

 4. Koszty stałe, o których mowa w § 2 ust. 2.1 niniejszego Regulaminu   ( moc zamówiona,

       opłata za   usługi przesyłowe) rozliczane są w stosunku do powierzchni ogrzewanej lokalu.

 5. Koszt zużycia ciepła dla danego lokalu ustala się jako iloczyn zużycia jednostek odczytanych

  z podzielnika i aktualnej ceny jednostki z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych zużycia ciepła z uwagi na niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku ( tabele współczynników stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 1. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazań podzielnika c.o. w danym lokalu, rozliczenie dokonywane jest w oparciu o średnie   zużycie jednostek/m² ustalone na podstawie ostatniego odczytu z uwzględnieniem współczynnika wyrównawczego.

 2. W przypadku pojedynczych pomieszczeń w danym lokalu, w których nie zostały założone lub odczytane podzielniki kosztów (np. w wyniku likwidacji grzejnika w trakcie okresu grzewczego bez wykonania międzyodczytu, braku dostępu, braku zaworów termostatycznych, samoistnego uszkodzenia podzielnika) w celu określenia ilości zużytego ciepła przyjmuje się procedurę oszacowania ilości jednostek potrzebnych dla ogrzania danego pomieszczenia na podstawie mocy cieplnej grzejnika stosowaną przez firmę rozliczeniową.

 3. W przypadku, gdy nie dokonano odczytu w danym sezonie rozliczeniowym, natomiast odczyt nastąpił w sezonie bezpośrednio po nim następującym , jeśli jest to możliwe rozliczenia dokonuje się w oparciu o odczyt dwuletni, z uwzględnieniem wielkości oszacowanych jednostek z poprzedniego sezonu rozliczeniowego z zastosowaniem współczynnika wyrównawczego.

 4. W sytuacji , gdy nie ma możliwości stwierdzenia zużycia jednostek rozliczeniowych , rozliczenie c.o. dokonuje się w oparciu o średnie zużycie jednostek rozliczeniowych /m² w danym lokalu, na podstawie odczytu z ostatniego okresu rozliczeniowego , bez korekty wstecz.

 5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu ( darowizna, sprzedaż lokalu itp.) rozliczenie kosztów poniesionych przez byłego i aktualnego użytkownika nastąpi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, proporcjonalnie do okresu , w którym użytkownikom przysługiwało prawo do lokalu, chyba że strony w akcie notarialnym zbycia lokalu postanowią inaczej .

 6. Terminy , w których dokonywane będą odczyty zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do klatek schodowych budynków na 5 dni przed terminem odczytów, a użytkownicy posiadający adres do korespondencji zostaną zawiadomieni o terminach odczytów w formie pisemnej ( listem zwykłym ) na 21 dni przed terminem odczytów.

 7. W przypadku niemożności dokonania odczytu podzielnika w danym lokalu firma dokonująca rozliczenia , po uprzednim uzgodnieniu ze Spółdzielnią wyznacza drugi termin odczytu .

 8. W szczególnych przypadkach , gdy niemożliwa jest obecność użytkownika w lokalu w ogłoszonych terminach , odczyt podzielników może być dokonany w innym uzgodnionym terminie, na koszt użytkownika lokalu.

§ 9

SKUTKI NIELEGALNEGO POBORU CIEPŁA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

W ZASOBACH SM „GRZEGÓRZKI”

1. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika w instalację centralnego ogrzewania ,

   w  szczególności :

   - instalacja dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących , wymiana grzejników

     dotychczasowych bez pisemnej zgody Spółdzielni

   - zmiany nastawy wstępnej zaworu

   - wyjęcia kryzy lub jej powiększenie

   - spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania

   - całkowite zamknięcia ogrzewania , szczególnie podczas temperatur poniżej -10 stopni C

   - zmiana sposobu ogrzewania lokalu

2. Szczególnym rodzajem nielegalnego poboru ciepła jest pobór w przypadku uszkodzenia urządzeń

     pomiarowych lub podzielników kosztów , ich plomb oraz każdego innego działania odbiorcy

     ciepła zmierzającego do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów

     centralnego ogrzewania.

     Dotyczy to również uniemożliwienia odczytu urządzeń pomiarowych lub podzielników kosztów.

3. Skutki nieprawidłowej eksploatacji lokalu mieszkalnego lub usługowego będą obciążać

     bezpośrednio użytkownika lokalu.

4. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia urządzeń liczników co, podzielników

   kosztów c.o. w celu dokonania odczytu.

5. Odbiorcy ciepła, którym zostanie udowodniony nielegalny pobór ciepła zobowiązani są do :

   - zwrotu kosztów przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego

   - wyrównania strat poniesionych przez Spółdzielnię.

                                                                       § 10

                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niedopuszczalne jest , aby użytkownik samowolnie dokonywał spuszczenia wody przepływającej przez instalację grzewczą / z pionów grzewczych/.

 2. Spuszczenia wody z pionów grzewczych na wniosek lokatora / poza sezonem grzewczym/ dokonuje Spółdzielnia. Koszt spuszczenia wody każdorazowo obciąża użytkownika lokalu i wyliczany jest na podstawie aktualnie obowiązującego cennika pogotowia technicznego firmy MPEC w Krakowie.

 3. Likwidacji lub przenoszenia grzejników, można dokonywać tylko za pisemną zgodą Spółdzielni i na koszt użytkownika.

 4. Wszystkie koszty związane z wymianą i ponownym opomiarowaniem grzejników ponosi użytkownik lokalu.

  § 11

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 27.02. 2017 r. (Uchwała

nr 18/R/2017) i ma zastosowanie do dokonywania rozliczeń centralnego ogrzewania od sezonu grzewczego 2017/2018.

   Sekretarz                                                            Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                       Rady Nadzorczej

Marek Zyguła                                                            Tadeusz Ślusarz

Zał. nr 1 do Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

                   w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Grzegórzki” w Krakowie

Tabela współczynników korygujących do usytuowania lokali.

 1. Poddasze narożne w budynkach nie ocieplonych                                        - 0,50

 2. Poddasze i ostatnia kondygnacja narożna + poddasze środkowe               - 0,70

  w budynkach nieocieplonych

 3. Poddasze i ostatnia kondygnacja środkowa w pozostałych budynkach    - 0,80

 4. Partery narożne                                                                                            - 0,80

 5. Partery środkowe                                                                                         - 0,90

 6. Narożne pozostałe                                                                                        - 0,90

 7. Środkowe pozostałe                                                                                     - 1,00

 

 
Copyright © 2019 S.M. Grzegórzki. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates